• Polityka prywatnościNiniejsza polityka prywatności odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Street Sport z siedzibą w Zielonej Górze.

Zakres obowiązywania

Street Sport z siedzibą w Zielonej Górze (Cytrynowa 23, 65-160 Zielona Góra), będąca operatorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.strefaczlowieka.pl, jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych Klientów, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że sklep.strefaczlowieka.pl ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Klientów we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą służyć identyfikacji, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia zakupów zrobionych w sklepie internetowym sklep.strefaczlowieka.pl. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, administrator na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usług).Celem tej Polityki ochrony prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Street Sport w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.strefaczlowieka.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja czy zakup naszych produktów. Wszelkie działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład RODO. Polityka ochrony prywatności podlega przepisom prawa polskiego i jest zgodna z RODO.


Korzystanie ze sklep.strefaczlowieka.pl możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki ochrony prywatności i Regulaminu sklep.strefaczlowieka.pl.

Przetwarzanie danych osobowych przez Street Sport, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania administratora na danych osobowych Klientów, w związku z korzystaniem z usług sklep.strefaczlowieka.pl.Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta przez Klienta może wymagać podania informacji identyfikujących Klienta, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Klienta, jego adres email oraz adres korespondencyjny.

Transakcje: Street Sport w ramach sklepu sklep.strefaczlowieka.pl może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Klienta, umożliwiające Kupującemu i Sprzedającemu zawarcie umowy, a także przesłanie wiadomości.

Obsługa Klienta: Street Sport w ramach sklepu sklep.strefaczlowieka.pl, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Klientów kontaktujących się z działem obsługi Klienta. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Klientem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Klienta.

Formularz kontaktowy: Street Sport w ramach sklepu sklep.strefaczlowieka.pl może gromadzić dane osobowe Klientów kontaktujących się z sklep.strefaczlowieka.pl za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w ramach sklepu sklep.strefaczlowieka.pl. Dane te są niezbędne do umożliwienia sklep.strefaczlowieka.pl kontaktu z Klientami. Udostępniany przez sklep.strefaczlowieka.pl formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z realizacją Transakcji i wykorzystanie go do takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu sklep.strefaczlowieka.pl.

Dane gromadzone przez stronę WWW: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Klientom albo stanowi uzasadniony interes sklep.strefaczlowieka.pl lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT), sklep.strefaczlowieka.pl jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe Klientów. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Klienta wykorzystywane do dostępu do sklepu sklep.strefaczlowieka.pl) oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej sklep.strefaczlowieka.pl.

Wykorzystanie zgromadzonych danych
sklep.strefaczlowieka.pl przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Klientów firmy Street Sport w następujących celach:

 • umożliwienia pełnego korzystania ze sklepu internetowego sklep.strefaczlowieka.pl;
 • zapewnianie obsługi Konta i Transakcji Klienta w sklepie internetowym sklep.strefaczlowieka.pl, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;
 • zakładanie i zarządzanie Kontem Klienta;
 • przeprowadzanie badań i analiz sklepu internetowego sklep.strefaczlowieka.pl między innymi pod kątem funkcjonowania strony internetowej, poprawy działania dostępnych usług;
 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu sklep.strefaczlowieka.pl;
 • realizacja umów poręczenia w ramach Programu Ochrony Kupujących;
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług sklep.strefaczlowieka.pl;
 • wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • archiwizacyjnych;
 • zapewnienie rozliczalności tzn. możliwości wykazania, iż:
  • dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
  • cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony,
  • przetwarzane dane są adekwatne, stosowne i ograniczone tylko co do celów ich przetwarzania,
  • dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  • dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo,
  • oraz, że przechowywanie danych jest ograniczone do ścisłego minimum niezbędnego do realizacji celów, w których są przetwarzane.

Street Sport jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w sklepie internetowym sklep.strefaczlowieka.pl danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

Udostępnianie danych

sklep.strefaczlowieka.pl nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Klientów bez zgody zainteresowanych Klientów.
sklep.strefaczlowieka.pl może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Klientów dla własnych celów (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby sklep.strefaczlowieka.pl), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki ochrony prywatności.
W ramach przyjętej Polityki ochrony prywatności sklep.strefaczlowieka.pl zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Klientów. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Klientówq mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach sklep.strefaczlowieka.pl.

Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez sklep.strefaczlowieka.pl dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

Dane kontaktowe


Pytania dotyczące zakresu Polityki ochrony prywatności należy kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy.